New Territories Basketball Club 新界區籃球會
主頁 關於我們 比賽時間表 比賽賽果 參賽章程 / 表格 比賽花絮 球會贊助 球隊/成員資訊


2017 NT-League D2 (South)


Husky


16-12-2017
9-12-2017
18-11-2017
4-11-2017
7-10-2017
26-8-2017