New Territories Basketball Club 新界區籃球會
主頁 關於我們 比賽時間表 比賽賽果 參賽章程 / 表格 比賽花絮 球會贊助 球隊/成員資訊


2017 NT-1Cup


Flying Dutchman


10-12-2017

18-11-2017

21-10-2017

14-10-2017

17-9-2017