New Territories Basketball Club 新界區籃球會
主頁 關於我們 比賽時間表 比賽賽果 參賽章程 / 表格 比賽花絮 球會贊助 球隊/成員資訊
球隊得分失分

Fate

32181163


Fate 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
麥斐 11 38 4 17 0 33 5 1 0
盧森林 10 39 4 10 5 13 4 1 0
鄒定均 3 19 0 8 1 5 4 1 0
李國安 13 3 0 0 1 0 0 0 0
曾一峰 7 29 5 12 0 17 7 2 1
羅寶威 16 0 0 0 0 15 2 0 0
徐建華 6 0 0 0 0 8 1 1 0
洪霆鋒 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fate 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
龍少峯 1 24 2 11 0 5 2 0 2
江愷 20 22 6 8 0 18 2 1 0
伍兆明 15 1 1 0 0 2 1 1 1
周紹祥 - 4 0 2 0 2 0 0 0
李嘉偉 - 2 0 1 0 9 0 0 1